1. Nationalen Dag vun der Éischter Hëllef an de Lycéeën

 

1ère journée nationale des premiers secours au sein des Lycées

 

Lundi, le 29 avril 2019

 

 

Ronn 200 Schüler mat hire Responsabelen aus 18 Lycéeë koumen den 29. Abrëll an de Kolléisch fir zesummen iwwer Éischt Hëllef auszetauschen.

Déi 18 Lycéeë sinn:

AL – ALR – EIDE – EPF – EPMC – LAML – LGE – LCE – LGL – LJBM – LLJ – LNW – LTAM – LTC – LTETT – LTMA – LTPS – SLP

 

Brochure du 20e anniversaire du EHTK

 
    20 Joer EHTK Official Film

 

Programme de la journée :

8h00-9h00 Arrivée des élèves et préparation des différents ateliers.
9h15 1er atelier.
10h15 2e atelier.
11h15 Pause.
11h30 3e atelier.
12h30 4e atelier.
13h30 Déjeuner au Forum
14h30 Séance académique.
15h30 Verre de l’amitié.

 

A 14 verschiddenen Atelieren verdéiwe si ënnerschiddlech Aspekter vun der Éischter Hëllef. Dës Ateliere gi vun Éischt Hëllef Teamer aus eenzel Schoulen ugebueden, resp. dem CGDIS.

1. AL: Q-CPR: Die Qualität der Reanimation perfektionieren
Die Gesten der Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrschen: Thoraxkompressionen, Beatmung und Einsatz des Defibrillators.

2. ALR: Stabil Säitelag a Schocklagerungen

3. EPF: Ausdoe vum Motorradshelm an Uleeë vum Stifneck
Virféierung a selwer et maachen.

4. LAML: Diagnostik-Techniken, Methoden an Schemae bei medezineschen Noutfäll
Fir e Patient kënnen optimal ze behandelen ass et oft sënnvoll als éischt op Spuresich ze goen. Mir kucke wéi d’Secouristen de Patient am Idealfall ënnersiche kënnen.

5. LGL: E Verband fir Knéi, Kapp an Hand
Wéi maachen ech déi verschidde wichtegst Verbänn?

6. LNW: ABCDE: Praktische Umsetzung des ABCDE SCHEMAs am Beispiel vom Unterzucker (Hypoglycémie) und der epileptischen Krise.
Die Durchführung einer strukturierten Untersuchung.

7. LTMA: Sportverletzungen
Sportverletzungen werden anhand einer PPT vorgestellt und anschließend die nötigen Maßnahmen geübt.

8. LTPS: Erstickungsnotfälle und Arzneitees

9. SLP: Störungen der lebenswichtigen Funktionen
Bewusstsein, Atmung und Kreislauftätigkeit sind zum Überleben unbedingt erforderlich. Wenn eine oder mehrere Funktionen gestört sind, besteht Lebensgefahr. Welche Faktoren stören diese Funktionen und wie können wir auf sie einwirken?

10. CGDIS: Feierläscher
Wéi eng Zorte Feierläscher ginn et a wéi gi se agesat? No puer kuerzen Erklärunge gëtt praktesch mat richtegem Feier geüübt.

11. CGDIS: Ambulanz
Wéi gesäit et an enger Ambulanz aus, wéi ee Material läit dran? En Ambulancier gëtt déi néideg Erklärungen.

12. CGDIS: SAMU
Wéi ee Material a wéi eng Méiglechkeeten huet de SAMU? Ee Mataarbëchter vum SAMU gëtt déi néideg Erklärungen.

13. Protransplant: Die Organspende in Luxembourg
Organspende rettet Leben. Wir erläutern die wichtigsten Fakten, belichten die gesetzlichen Grundlagen und beantworten die wesentlichen Fragen zum Thema Organspende.

14. CGDIS: Wat ass de Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours?  
Wat sinn d’Konditioune fir sech am CGDIS z’engagéieren a wéi gesäit esou en Engagement konkret aus? Wéi ass d’Zesummespill tëschent den 1. Hëllef Teamer an dem CGDIS?

 Programme de la séance académique (version pdf) :

 • Begréissung a Leedung durch de Programm:
  Joana Santos Cardoso, gérance de la caisse, 3C1
  Laurent Schengen, administrateur du matériel, 3D1
 • Une minute de silence en hommage au Grand-Duc Jean
 • M. le directeur Claude Heiser - version pdf
 • Au nom du Ministre de l’Éducation, M. Marc Michely
 • M. Jean-Louis Gindt, Chef de groupe EHTK - version pdf
 • EHTK 2019: de Film
 • Réckbléck: Jonathan Hadji-Minaglou, chef de groupe-adjoint, 2C2
 • Intermède musical: Yanis Grisó, 3F - Fritz Kreisler - Recitativo and Scherzo
 • Projet “MiniAnne” zanter 2009: Jorden Kent, ancien membre du comité, 2-I-1
 • Témoignage CPR: M. Pascal Useldinger, membre du personnel de l’AL
 • Berichter a Statistiken: Guillaume Keller, responsable des rapports, 4CL2
 • Infirmerie – Medikamenter & PAI: Serena Becker, représentante de l’unité de l’équipe, 4CL1
 • Ausbildung, Weiderbildung: Max Rischard, délégué formation, 5CLA2
 • Speziell Éierungen: Mat engem grousse Merci un d'Häre Carlo Clarens, Théo Wooning, Pascal Useldinger, Jos Salentiny an Henri Mousel
 • Intermède musical: Yanis Grisó, 3F - Niccoló Paganini: Caprice N.21
 • Diplomiwwerreechung: 1. Hëllefcours (37 Certificaten) & 4 nei EHTK Secouristen

 

Presse:

 

Impressions