Visitt vun der Chambre des Députés 

Iert d'Schülerinnen an d'Schüler vun der 2E de 15. Mäerz d'Méiglechkeet hate fir streiken ze goen, kruten si Moies - zesumme mam Isabelle Schwartz a mam Mady Weydert - eng Visite guidée vun eiser Chambre des Députés. De Max Hahn huet hinnen op eng interaktiv Aart a Weis d'Gebailechkeeten erkläert an deene Jugendlechen och d'Aufgabe vum Parlament rappelléiert. Si hate souguer d'Méiglechkeet fir eng kuerz Zäit d'Plaze vun den Deputéierten an och vun de Ministeren anzehuelen. De Fernand Etgen, aktuelle Chamberspresident an domat éischte Bierger aus dem Land, huet deene Jugendlechen och nach divers Erklärungen zu senger Funktioun ginn an ass, genau ewéi och de Max Hahn, op seng politesch Carrière agaangen. Fir ofzeschléissen haten déi Jonk d'Méiglechkeet deenen zwee Politiker Froen ze stellen, woubäi natierlech och de Streik thematiséiert gouf.