Europaspiele 2019

Mer wënschen eise Schüler vun der Sportsektioun, déi un den "Europaspiele 2019" zu Den Haag deel huelen, vill Erfolleg! Si gi begleet vun der Madamm Christiane Wanderscheidt a vum Här Fernand Hilbert.

1 - 3 Abrëll 2019